BÁO CÁO

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên

Năm học: 2019 - 2020

 

                          

Căn cứ Thông tư Số: 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sơ giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư Số: 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sơ giáo dục phổ thông;

 Căn cứ kế hoạch số 59 KH- BDTX ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2019 – 2020 và các nội dung bổ xung về nội dung bồi dưỡng theo TT 17;

Căn cứ kế hoạch số 60 KH- BDTX ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL năm học 2019 – 2020 và các nội dung bổ xung về nội dung bồi dưỡng theo TT 18;

Căn cứ kết quả bồi dưỡng thường xuyên của CBQL, giáo viên;

Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 - 2020 gồm những nội dung sau đây:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Nhân sự:

Tổng số CBQL và giáo viên : 35 người. Trong đó:

- Cán bộ quản lý : 02 người.

 • GV biên chế: 23 người

- Giáo viên HĐ : 10 (HĐ định mức: 9; HĐ trường: 1)

2. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai công tác BDTX:

2.1 Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, nhất là Lãnh đạo và chuyên viên tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ;

- Tài liệu học tập được cung cấp đầy đủ thông qua các buổi chuyên đề do Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như  tổ chức (nội dung 2);

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng và tự nghiên cứu.

2.2 Khó khăn:

- Nội dung 1 còn chung chung, chưa cụ thể văn bản quy phạm pháp luật nào, khó khăn cho trường trong việc lựa chọn lại nội dung cụ thể để thực hiện.

- Một số chuyên đề của nội dung 2 do Phó Hiệu trưởng và tổ trưởng tham dự, khi tập huấn, triển khai lại cho giáo viên toàn trường chưa được sâu, đầy đủ những nội dung trọng tâm.

 • Thời gian nghỉ dịch covid khá dài và bất thường nên ảnh hưởng đến kết quả bồi dưỡng

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2019 – 2020

- Công tác xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020: thực hiện theo Kế hoạch số 59; 60 /KH-THHT ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng Thượng về bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên năm học 2019 - 2020. và nội dung điều chỉnh bổ sung theo TT 17, 18 ngày  1/11/2019 của BGDĐT.

- Đ/C phó hiệu trưởng đã tổ chức phê duyệt kế hoạch BDTX năm học 2019 - 2020 của GV, có nhận xét, đánh giá cụ thể từng nội dung.

2. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch BDTX của đơn vị:

- Số lượng, tỷ lệ CBQL tham gia BDTX đầy đủ 2 nội dung bồi dưỡng: 2 người, tỉ lệ 100%;

- Số lượng, tỷ lệ  giáo viên tham gia BDTX đầy đủ 2 nội dung bồi dưỡng: 32 người, tỉ lệ 100%;

 

- Số lượng, tỷ lệ CBQL, giáo viên không tham gia BDTX đầy đủ 2 nội dung bồi dưỡng: 0 người.

- Số lượng module CBQL, GV chọn bồi dưỡng cho nội dung 3 (đăng ký tại kế hoạch cá nhân của từng giáo viên; CBQL)

3. Kết quả đánh giá BDTX của CBQL và giáo viên:

- Kết quả xếp loại BDTX của CBQL, giáo viên năm học 2019 - 2020 như sau:

Tổng số CBQL và giáo viên 34 người, trong đó: 

 • CBQL: Đạt: 2/2 (100%)
 • GV:

+ Loại giỏi (G) : 8/32 đạt 25%

+ Loại khá (K) : 24/32 đạt 75 %

+ Loại trung bình (TB) : 0

+ Không xếp:   0

 •  Kết quả cụ thể theo phụ lục I (đính kèm).

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

1. Mặt mạnh:

- Số lượng cán bộ, giáo viên tham gia tự học Bồi dưỡng thường xuyên đạt 100%;

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia đều có đầy đủ hồ sơ tự học Bồi dưỡng thường xuyên như kế hoạch tự học Bồi dưỡng thường xuyên đã được P.Hiệu trưởng duyệt, sổ tự học, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên các nội dung đã học;

- 100% các tổ chuyên môn đều có đầy đủ hồ sơ về đề nghị đánh giá, xếp loại kết quả tự học bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong tổ và có lập biên bản họp tổ thống nhất đề xuất xếp loại giáo viên;

- Đa số giáo viên đều có tài liệu tự học được lấy từ mạng của BGD;

- 100% cán bộ, giáo viên đều tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, báo cáo do trường cũng như Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ tổ chức.

2. Mặt hạn chế:

- Một số kế hoạch vạch ra chưa cụ thể, chưa thể hiện được thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành các Mô đun;

- Vở tự học của một giáo viên viết còn sơ sài, chưa đúng trọng tâm đề ra trong mục tiêu của mỗi Mô đun; còn ghi chung chung, chưa cụ thể ở nội dung 1 và nội dung 2.

3. Biện pháp khắc phục:

- Rút kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch của giáo viên, đề nghị ghi cụ thể nội dung, ngày tháng năm thực hiện và hoàn thành Mô đun đó;

- Rút kinh nghiệm trong việc ghi chép vở tự học Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, có kế hoạch kiểm tra từng giai đoạn của năm học để kịp thời sửa chữa, khắc phục các hạn chế;

- Tổ chức tốt hơn các buổi chuyên đề, báo cáo tham luận ở cấp trường về các nội dung quy định tại nội dung tự chọn của chương trình Bồi dưỡng thường xuyên; tổ chức ứng dụng thực tiễn và rút kinh nghiệm trong tổ chuyên môn.

IV. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Không.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD& ĐT (b/c);

 • Lưu: HSCM.

 

                                                                                                                             Nguyễn Thị Hà Giang

 

 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hóa Thượng, ngày 9 tháng 7 năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả bồi dưỡng thường xuyên

Năm học: 2019 - 2020

 

                          

Căn cứ Thông tư Số: 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sơ giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư Số: 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sơ giáo dục phổ thông;

 Căn cứ kế hoạch số 59 KH- BDTX ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2019 – 2020 và các nội dung bổ xung về nội dung bồi dưỡng theo TT 17;

Căn cứ kế hoạch số 60 KH- BDTX ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL năm học 2019 – 2020 và các nội dung bổ xung về nội dung bồi dưỡng theo TT 18;

Căn cứ kết quả bồi dưỡng thường xuyên của CBQL, giáo viên;

Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 - 2020 gồm những nội dung sau đây:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Nhân sự:

Tổng số CBQL và giáo viên : 35 người. Trong đó:

- Cán bộ quản lý : 02 người.

 • GV biên chế: 23 người

- Giáo viên HĐ : 10 (HĐ định mức: 9; HĐ trường: 1)

2. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai công tác BDTX:

2.1 Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, nhất là Lãnh đạo và chuyên viên tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ;

- Tài liệu học tập được cung cấp đầy đủ thông qua các buổi chuyên đề do Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như  tổ chức (nội dung 2);

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng và tự nghiên cứu.

2.2 Khó khăn:

- Nội dung 1 còn chung chung, chưa cụ thể văn bản quy phạm pháp luật nào, khó khăn cho trường trong việc lựa chọn lại nội dung cụ thể để thực hiện.

- Một số chuyên đề của nội dung 2 do Phó Hiệu trưởng và tổ trưởng tham dự, khi tập huấn, triển khai lại cho giáo viên toàn trường chưa được sâu, đầy đủ những nội dung trọng tâm.

 • Thời gian nghỉ dịch covid khá dài và bất thường nên ảnh hưởng đến kết quả bồi dưỡng

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2019 – 2020

- Công tác xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019 – 2020: thực hiện theo Kế hoạch số 59; 60 /KH-THHT ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng Thượng về bồi dưỡng thường xuyên CBQL, giáo viên năm học 2019 - 2020. và nội dung điều chỉnh bổ sung theo TT 17, 18 ngày  1/11/2019 của BGDĐT.

- Đ/C phó hiệu trưởng đã tổ chức phê duyệt kế hoạch BDTX năm học 2019 - 2020 của GV, có nhận xét, đánh giá cụ thể từng nội dung.

2. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch BDTX của đơn vị:

- Số lượng, tỷ lệ CBQL tham gia BDTX đầy đủ 2 nội dung bồi dưỡng: 2 người, tỉ lệ 100%;

- Số lượng, tỷ lệ  giáo viên tham gia BDTX đầy đủ 2 nội dung bồi dưỡng: 32 người, tỉ lệ 100%;

 

- Số lượng, tỷ lệ CBQL, giáo viên không tham gia BDTX đầy đủ 2 nội dung bồi dưỡng: 0 người.

- Số lượng module CBQL, GV chọn bồi dưỡng cho nội dung 3 (đăng ký tại kế hoạch cá nhân của từng giáo viên; CBQL)

3. Kết quả đánh giá BDTX của CBQL và giáo viên:

- Kết quả xếp loại BDTX của CBQL, giáo viên năm học 2019 - 2020 như sau:

Tổng số CBQL và giáo viên 34 người, trong đó: 

 • CBQL: Đạt: 2/2 (100%)
 • GV:

+ Loại giỏi (G) : 8/32 đạt 25%

+ Loại khá (K) : 24/32 đạt 75 %

+ Loại trung bình (TB) : 0

+ Không xếp:   0

 •  Kết quả cụ thể theo phụ lục I (đính kèm).

III. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

1. Mặt mạnh:

- Số lượng cán bộ, giáo viên tham gia tự học Bồi dưỡng thường xuyên đạt 100%;

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia đều có đầy đủ hồ sơ tự học Bồi dưỡng thường xuyên như kế hoạch tự học Bồi dưỡng thường xuyên đã được P.Hiệu trưởng duyệt, sổ tự học, báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên các nội dung đã học;

- 100% các tổ chuyên môn đều có đầy đủ hồ sơ về đề nghị đánh giá, xếp loại kết quả tự học bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trong tổ và có lập biên bản họp tổ thống nhất đề xuất xếp loại giáo viên;

- Đa số giáo viên đều có tài liệu tự học được lấy từ mạng của BGD;

- 100% cán bộ, giáo viên đều tham dự đầy đủ các buổi chuyên đề, báo cáo do trường cũng như Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ tổ chức.

2. Mặt hạn chế:

- Một số kế hoạch vạch ra chưa cụ thể, chưa thể hiện được thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành các Mô đun;

- Vở tự học của một giáo viên viết còn sơ sài, chưa đúng trọng tâm đề ra trong mục tiêu của mỗi Mô đun; còn ghi chung chung, chưa cụ thể ở nội dung 1 và nội dung 2.

3. Biện pháp khắc phục:

- Rút kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch của giáo viên, đề nghị ghi cụ thể nội dung, ngày tháng năm thực hiện và hoàn thành Mô đun đó;

- Rút kinh nghiệm trong việc ghi chép vở tự học Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, có kế hoạch kiểm tra từng giai đoạn của năm học để kịp thời sửa chữa, khắc phục các hạn chế;

- Tổ chức tốt hơn các buổi chuyên đề, báo cáo tham luận ở cấp trường về các nội dung quy định tại nội dung tự chọn của chương trình Bồi dưỡng thường xuyên; tổ chức ứng dụng thực tiễn và rút kinh nghiệm trong tổ chuyên môn.

IV. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Không.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD& ĐT (b/c);

 • Lưu: HSCM.

 

                                                                                                                             Nguyễn Thị Hà Giang