PHÒNG GD & ĐT ĐỒNG HỶ         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH SỐ 1 HÓA THƯỢNG               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: 42   /PHCL-THHT1                         Hóa Thượng, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015-2020

 

Trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng được thành lập năm 1999. Hơn 16 năm qua trường đã phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng năm học. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh địa phương. Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hội đồng trường và hoạt động của BGH cùng như toàn bộ cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai phương hướng, chiến lược của trường Tiểu học số 1 Hóa Thượng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng với các trường trong địa bàn huyện xây dựng ngành giáo dục huyện Đồng Hỷ phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.