PHÒNG GD- ĐT ĐỒNG HỶ

TRƯỜNG TH SỐ 1 HÓATHƯỢNG

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục trường tiểu học số 1 Hóa Thượng

Năm học 2018 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môn học

Tổng số

Chia ra

 

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

1. Xếp loại học tập

 

 

 

 

 

 

 

Toán

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

404

142

114

64

78

74

 

 - Hoàn thành

223

17

29

36

39

35

 

 - Chưa hoàn thành

3

 

1

0

0

1

 

Tiếng Việt

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

472

132

96

49

70

57

 

 - Hoàn thành

156

27

46

51

46

53

 

 - Chưa hoàn thành

2

 

2

0

1

 

 

Đạo đức

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

397

126

97

44

68

62

 

 - Hoàn thành

231

33

46

56

49

47

 

 - Chưa hoàn thành

2

 

 

 

 

1

 

Tự nhiên - Xã hội

403

159

144

100

 

 

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

265

116

97

52

 

 

 

 - Hoàn thành

137

43

46

48

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

1

 

1

 

 

 

 

Khoa học

227

 

 

 

117

110

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

154

 

 

 

78

76

 

 - Hoàn thành

72

 

 

 

39

33

 

 - Chưa hoàn thành

1

 

 

 

 

1

 

Lịch sử & Địa lí

227

 

 

 

117

110

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

141

 

 

 

68

73

 

 - Hoàn thành

86

 

 

 

49

37

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc

630

159

144

100

117

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

277

80

69

38

46

44

 

 - Hoàn thành

353

79

75

62

71

66

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Mĩ thuật

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

284

85

67

42

46

44

 

 - Hoàn thành

346

74

77

58

71

66

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Thủ công, Kĩ thuật

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

348

87

81

50

70

60

 

 - Hoàn thành

280

72

61

50

47

50

 

 - Chưa hoàn thành

2

 

 

 

 

 

 

Thể dục

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

308

95

76

40

43

54

 

 - Hoàn thành

321

64

67

60

74

56

 

 - Chưa hoàn thành

1

 

1

 

 

 

 

Ngoại ngữ

327

 

 

100

117

110

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

165

 

 

51

55

59

 

 - Hoàn thành

162

 

 

49

62

51

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

 

 

 

 

 

 

 

 - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

327

 

 

100

117

110

 

Chia ra:    - Hoàn thành tốt

196

 

 

53

70

73

 

 - Hoàn thành

131

 

 

47

47

37

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

2. Về năng lực

 

 

 

 

 

 

 

Tự phục vụ

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Tốt

483

155

112

66

73

77

 

 - Đạt

146

4

31

34

44

33

 

 - Cần cố gắng

1

 

1

 

 

 

 

Hợp tác

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Tốt

487

143

107

71

74

83

 

 - Đạt

149

16

36

29

42

26

 

 - Cần cố gắng

3

 

1

 

1

1

 

Tự học giải quyết vấn đề

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Tốt

453

148

102

64

66

73

 

 - Đạt

173

11

40

36

50

36

 

 - Cần cố gắng

4

 

2

 

1

1

 

 

3. Về phẩm chất

 

 

 

 

 

 

 

 

Chăm học chăm làm

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Tốt

458

147

93

68

76

74

 

 - Đạt

168

12

49

32

40

35

 

 - Cần cố gắng

4

 

 

 

1

1

 

Tự tin trách nhiệm

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Tốt

490

153

105

77

76

79

 

 - Đạt

137

6

37

23

41

30

 

 - Cần cố gắng

3

 

2

 

 

1

 

Trung thực, kỷ luật

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Tốt

573

159

134

96

93

91

 

 - Đạt

56

 

10

4

24

18

 

 - Cần cố gắng

1

 

 

 

 

1

 

Đoàn kết, yêu thương

630

159

144

100

117

110

 

Chia ra:    - Tốt

585

159

140

99

93

94

 

 - Đạt

45

 

4

1

24

16

 

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

 

4. Số học sinh không đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

159

144

100

117

110

 

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

630

159

144

100

117

110

 

     - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

2

 

 

 

1

1

 

Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

0

 

 

 

 

 

 

                   + Ở lại lớp

0

 

 

 

 

 

 

                   + Rèn luyện trong hè

2

 

 

 

1

1

 

Khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

       - Giấy khen cấp trường

400

134

106

54

43

63

 

       - Giấy khen cấp trên

33

6

6

7

4

10

 

                                                           Hóa Thượng, ngày 30  tháng 6  năm 2019

                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Hà Giang