BÁO CÁO

 Về việc thực hiện tổ chức các khoản thu theo quy định, thu hộ - chi hộ và thu theo thỏa thuận năm học 2019 - 2020